Τρίτη 30 Απριλίου 2013

Aιτήσεις στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, από τους παραγωγούς.

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς-μέλη μας, ότι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, καθημερινά έως τις 15 Μαΐου 2013 από τις 8:30π.μ έως τις 14:00μμ, προκειμένου να υποβάλουν τις Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης Δήλωσης Καλλιέργειας Εκτροφής ΕΛΓΑ,  καθώς και τις Αιτήσεις Εξισωτικής Αποζημίωσης και Οικονομικής Ενίσχυσης Μαστίχας για το έτος 2013.
 --------------------

ΑΙΤΗΣΗ  ΕΝΙΑΙΑΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 &  ΔΗΛΩΣΗΣ  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ)


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:


  • Στις περιπτώσεις που ο παραγωγός δεν επιθυμεί να κάνει καμία τροποποίηση στα στοιχεία της A.E.E που υπέβαλε το έτος 2012 απαιτείται μόνον η προσκόμιση της αστυνομικής του ταυτότητας προκειμένου να ενεργοποιήσει την αίτηση του για το έτος 2013. 

  • Στις  περιπτώσεις  που  ο  παραγωγός  επιθυμεί  να  κάνει  τροποποίηση  στα στοιχεία  της A.E.E  που  υπέβαλε  το 2012,  υποχρεωτικά  προσκομίζει  κατά περίπτωση τα εξής:
1) Για  την  περίπτωση  αλλαγής  στα  ιδιόκτητα  αγροτεμάχια  τα  αντίστοιχα  κατά περίπτωση παραστατικά κατοχής (π.χ.  Ε9 ή συμβόλαια κατοχής)

2) Για  την  περίπτωση  αλλαγής  στα  ενοικιαζόμενα  αγροτεμάχια  τα  αντίστοιχα  κατά  περίπτωση  παραστατικά  κατοχής (π.χ.  ενοικιαστήρια). 

Απαραίτητο  να αναγράφεται σε αυτά η  έναρξη και λήξη της μίσθωσης καθώς και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και ενοικιαστή .

3) Για  την περίπτωση  αλλαγής  των προσωπικών  του στοιχείων, αντίγραφο  του αντίστοιχου  παραστατικού  στο  οποίο  αναγράφονται  τα  νέα  στοιχεία (π.χ φωτοτυπία ταυτότητας, βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού κλπ)

 4) Για  την  περίπτωση  αλλαγής  χρήσης  καλλιέργειας,  τα  στοιχεία  που υποστηρίζουν τις αλλαγές (π.χ. τιμολόγια, καρτέλες σπόρου)
5) Για τις περιπτώσεις των ειδικών καθεστώτων για τα οποία απαιτούνται έγγραφα σχετικά με την τρέχουσα περίοδο, αντίγραφο τους (π.χ συμβάσεις) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΜΑΣΤΙΧΑΣ  ΧΙΟΥ


 Για  όσους  υποβάλλουν  για πρώτη  φορά  αίτηση  οικονομικής  ενίσχυσης  για την καλλιέργεια της παραδοσιακής μαστίχας Χίου απαιτείται:


•  Φωτοτυπία βιβλιάριο τραπέζης

•  Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

•  Φωτοτυπία εκκαθαριστικού της εφορίας

•  Για  μισθωμένες  εκτάσεις,  το συμβολαιογραφικό  έγγραφο  ή  το  ιδιωτικό συμφωνητικό  της  μίσθωσης, στο  οποίο  αναφέρεται  η  τοποθεσία  και  η έκταση.  Αν  η  διάρκεια  ισχύος  είναι  μεγαλύτερη  από  εννέα (9)  έτη

υποβάλλεται  συμβολαιογραφικό  έγγραφο  και  το  πιστοποιητικό μεταγραφής  στο  Υποθηκοφυλακείο  του  μισθωτηρίου.   
Τα  μισθωτήρια έγγραφα υποβάλλονται θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ. (Μισθωτήρια  που  δεν  θεωρούνται  από  τη  Δ.Ο.Υ.  υποβάλλονται  για θεώρηση σε κάποια Δημόσια Αρχή ή στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης  με την προσκόμιση του Ε9 του ιδιοκτήτη.)


•  Σε περίπτωση  ιδιόκτητων εκτάσεων, ο νόμιμος τίτλος  ιδιοκτησίας με το πιστοποιητικό  μεταγραφής.  Εάν  δεν  υπάρχει  νόμιμος  τίτλος, υποβάλλεται κατ΄  εξαίρεση το έντυπο Ε9 της φορολογίας εισοδήματος. 

 

Όλοι  οι  παραγωγοί  υποχρεούται  να  δηλώσουν  τα  αγροτεμάχια,  την   έκταση  καθώς  και  τον  αριθμό  των  δέντρων  που  θα  κεντήσουν  φέτος,   προκειμένου να λάβουν την σχετική ενίσχυση.


Ο παραγωγός που υποβάλλει αίτηση για πρώτη φορά υποχρεούται να υποβάλει τα  παρακάτω παραστατικά:

•  Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

•  Φωτοτυπία της 1ης  σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου του. 

•  Φωτοτυπία  εκκαθαριστικού  εφορίας  ή  δήλωσης  ή  άλλου  φορολογικού  εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου γεωργού.

•  ΑΜΚΑ, Αριθμός Μητρώου ΟΓΑ και Αριθμός Μητρώου Αγροτών

•  Προκειμένου  για  την  επιπλέον  επιδότηση  σκληρού  σίτου  του  άρθρου 68 απαιτείται  η  έγκριση  από  τον  αντίστοιχο  Φορέα  πιστοποίησης  καθώς  και

αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου (καρτέλες και σχετικά τιμολόγια)

•  Αντίγραφο του ελαιοκομικού μητρώου από Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

•  Παραστατικά  νομής  ενοικιαζόμενων  τεμαχίων.  Η  έναρξη  και  λήξη  της μίσθωσης  καθώς  και  η  αναγραφή  του  ΑΦΜ  ιδιοκτήτη  και  ενοικιαστή  είναι απαραίτητη.  

•  Για τα ιδιόκτητα τίτλους κατοχής ή Ε9

•  Παραστατικά αγοράς λιπασμάτων

•  Στις  περιπτώσεις  που  ο  γεωργός  χρησιμοποιεί  κοπριά  και  εφόσον  δεν υπάρχει  δυνατότητα  έκδοσης  τιμολογίων  προσκομίζεται  υπεύθυνη  δήλωση στη οποία αναγράφεται η  ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής.

•    Συμβάσεις  για  την  καλλιέργεια  εσπεριδοειδή προς μεταποίηση, σύμφωνα  με όσα προβλέπονται στις σχετικές ΚΥΑ.

•    Για  τους παραγωγούς που συμμετέχουν σε Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης  και Λοιπά  Προγράμματα (πχ  Δάσωση  Γεωργικής  Γης,  Βιολογική  Γεωργία, 

Βιολογική  Κτηνοτροφία, Πρόγραμμα Νέων  Αγροτών, Πρόγραμμα  Πρόωρης Συνταξιοδότησης), απαιτείται η Απόφαση Ένταξης στο αντίστοιχο πρόγραμμα 

•   Αντίγραφο  του  παλαιού  και  νέου  τύπου  Μητρώου  Κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων από τον αρμόδιο φορέα.

•   Για  τους  κτηνοτρόφους  που  αιτούνται  ενίσχυση  στα  πλαίσια  του  Καν.(ΕΚ) 1914/2006  για  την  βελτίωση  αγελαδινού, πρόβειου  και  αιγείου  γάλακτος  για

την  παραγωγή  παραδοσιακών  τυριών  στα  ΜΝΑ,  απαιτείται  Βεβαίωση Μονίμου  Κατοικίας (η  οποία  θα  πρέπει  να  έχει  ημερομηνία  και  αριθμό

πρωτοκόλλου 2013).

•    Για  τους  κτηνοτρόφους  που  μετακινούν  τα  ζώα  τους  απαιτείται  Άδεια μετακίνησης –  υγειονομικό  πιστοποιητικό  από  την  αρμόδια  κτηνιατρική υπηρεσία 


Όλοι οι παραγωγοί υποχρεούνται να έχουν μαζί τους το Δελτίο της Αστυνομικής τους ταυτότητας.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν  θα μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση. 

Για  να  υποβάλλει  αίτηση  παραγωγός  αντί  άλλου  απαιτείται  να  έχει  ενυπόγραφη εξουσιοδότηση.Απαιτούμενα  δικαιολογητικά  για  το  ΜΗΤΡΩΟ  ΑΓΡΟΤΩΝ &  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ):


Υποχρεωτική είναι και η υποβολή του εντύπου εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών  & Αγροτικών  Εκμεταλλεύσεων  για  την  κατοχύρωση  της  επαγγελματικής  ιδιότητας των παραγωγών. 


Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει οι παραγωγοί να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

•  Οι  κάτοχοι  γεωργικών  μηχανημάτων  να  έχουν  μαζί  τους  την  άδεια κυκλοφορίας  αυτών,  ενώ  οι  αλιείς  την  ατομική  επαγγελματική  άδεια αλιείας τους καθώς και την άδεια επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους 

•  Αντίγραφο της Έναρξης Εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία

•  Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας Eπαγγελματικής Μονάδας

•  Αντίγραφο  του  Μηχανογραφικού  Δελτίου  Οικονομικών  στοιχείων Επιχειρήσεων και Eπιτηδευματιών (Ε3) 


Καθώς  και  να  δηλώσουν  εάν  έχουν  στην  κατοχή  τους  κάποια  από  τις παρακάτω εγκαταστάσεις :

- Γεωργικά Μηχανήματα - Αλιευτικό σκάφος

- Εργατικό Δυναμικό στην Εκμετάλλευσή τους

-Ελαιοτριβείο -  Τυροκομείο –  Βουστάσιο –  Χοιροστάσιο –  Ποιμνιοστάσιο -

-Πτηνοτροφείο

-Θερμοκήπιο - Ξηραντήριο

-Αποθηκευτικό  χώρο - Σιλό Μ3 -Οινοποιείο

-Αγροτουριστική Εγκατάσταση

-Γεώτρηση

-Ανανεώσιμες Πηγές ΕνέργειαςΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ:


1.  Βεβαίωση  μονίμου  κατοικίας (η  οποία  θα  πρέπει  να  έχει  ημερομηνία  και αριθμό πρωτοκόλλου 2013).

2.  Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

3.  Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιάριου ασφάλισης και τη σελίδα της θεώρησης για το έτος 2013.

4.  Αντίγραφο της ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) έτους 2013.

5.  Αντίγραφο  του  ετήσιου  εκκαθαριστικού  σημειώματος  φορολογίας

εισοδήματος 2013 (σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο κατά την υποβολή της

αίτησης ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να το προσκομίσει όταν είναι διαθέσιμο).

6.  Υπεύθυνη δήλωση (προς  την οικεία Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα βεβαιώνεται από  τη

Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος (εφόσον δεν έχει

υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος).

7.  Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες:

 Βεβαίωση ασφαλιστικού  ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με  τον αριθμό  των ημερομισθίων (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από ημερομίσθια).

   Βεβαίωση  ασφαλιστικού  ταμείου  σχετικά  με  το  είδος  της  σύνταξης  που λαμβάνει  ο  αιτών/η  αιτούσα (αν  οι  μισθωτές  υπηρεσίες  προέρχονται  από

συντάξεις).

   Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (πολυτεκνίας, ανεργίας, κ.λπ.) (αν οι

μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από επιδόματα).

8.  Αν δηλώνονται εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις:

   Αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3).

   Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.

   Απόφαση  ένταξης  σε  πρόγραμμα  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης & Τροφίμων  που  σχετίζεται  με  αγροτουρισμό  ή  αγροβιοτεχνία (π.χ. LEADER,

ΟΠΑΑΧ) (αν  το  εισόδημα  από  εμπορικές  επιχειρήσεις  προέρχεται  από αγροτουρισμό ή αγροβιοτεχνία).

  

9.  Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους:

i.  Άδεια  μετακίνησης  προς  θερινό  βοσκότοπο  ή  βεβαίωση  της  αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η

μετακίνηση (υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση).

ii.  Άδεια  μετακίνησης  από  θερινό  βοσκότοπο  ή  βεβαίωση  της  αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν

μεταβεί (υποβάλλεται  εντός 10  εργάσιμων  ημερών  από  τη  συμπλήρωση  της πεντάμηνης παραμονής).

10.  Για τους νέους γεωργούς: 

   Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα νέων γεωργών.

   Πράσινο πιστοποιητικό  του Οργανισμού Δήμητρα (μόνο στην περίπτωση που είναι κάτοχοι του εν λόγω πιστοποιητικού).

11.  Για τους διαδόχους γεωργούς δικαιούχων Πρόωρης Συνταξιοδότησης:

Βεβαίωση από την ΑΤΕ με την οποία θα αποδεικνύεται η ημερομηνία κατά την οποία  ο  αιτών  ορίστηκε  διάδοχος  γεωργός  δικαιούχου  Πρόωρης Συνταξιοδότησης.

12.  Για τους Δασεργάτες (ή Ρητινοσυλλέκτες/Ρητινεργάτες ή Υλοτόμους), Αλιεργάτες, Ιχθυεργάτες,  Εργάτες  γης,  Σμυριδεργάτες,  Μικροεπαγγελματίες  μόνιμους

κάτοικους Δημοτικών ή Κοινοτικών Διαμερισμάτων πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκων:

   Βεβαίωση  ασφαλιστικού  ταμείου  ή  φορέα  εργασίας  που  να  βεβαιώνει  την ιδιότητα.

   Βεβαίωση  από  το Δήμαρχο ή  τον Πρόεδρο  της Κοινότητας  ότι  το Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα της μόνιμης κατοικίας και της έδρας της επιχείρησης του

παραγωγού  έχει  πληθυσμό  μικρότερο  των 2.000  κατοίκων (για  τους Μικροεπαγγελματίες).


 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  ΟΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ  ΝΑ  ΕΧΟΥΝ  ΦΩΤΟΤΥΠΗΣΕΙ  ΤΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  ΧΡΟΝΟΥ  ΚΑΙ  ΝΑ
ΤΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου