Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΑΛΑΙΑ ΧΙΑΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ.-Το "ακρόστιχον "εις τον " Μέσαγρον " της Καλαμωτής, του Νικολάου Ιακ. Αμύγδαλου


                     
Προ    τετρακοσίων   περίπου   ετών ,   την   23ην   Μαΐου  1636 υπεγράφη εν Χίω μεταξύ μιας κατοίκου της Χίου, αφ'ενός και των νομίμων εκπροσώπων της Νέας Μονής,αφ' ετέρου, μια σύμβασις.Διά της συμβάσεως ταύτης η κάτοικος της Χίου,  ονόματι    Κατέτα  ( ίσως    εκ   τού   Αικατερίνη ) θυγάτηρ Γρηγορίου Ιουστινιάνη επώλησεν   εις   τήν    Νέαν   Μονήν έν δικαίωμα της.Το  δικαίωμα   τούτο   εκαλείτο   
«Ακρόστιχον» ,  αρχικώς ,   υπό   τών   Βυζαντινών   προγόνων    μας εκαλείτο   ο   υπό  τού   Κράτους   επί   τής    εγγείου   ιδιοκτησίας   επιβαλλόμενος φόρος. Συνειρμικώς   όμως   « ακρόστιχον »  απεκλήθη αργότερον και πάσα του ιδιοκτήτου εγγείου ιδιοκτησίας υποχρέωσις προς καταβολήν εις τρίτον οιουδήποτε χρηματικού ποσού   δι'   οιανδήποτε   ( νόμιμον )   αιτίαν .
               
                Άς   ίδωμεν    το   έγγραφον   τής    ανωτέρω   συμβάσεως :

                         ( Αγορά    ετησίου   τέλους    αγρού
                               εις   Μέσαγρον    Καλαμωτής )
    
                « Εις   το   όνομα   τού   Κυρίου .  Αμήν .
                » Έστοντας   και    η   κυράτζα   Κατέτα
                »  θυγατέρα   τού   μακαρίτου    εκείνου
                » κυρ    Γρηγοράκη     Ιουστουνιάνη ,
                 » να   είχε    μετοχήν ,   εκ   γονέων    αυτής ,
                 » και   ελάμβανεν   α  κ  ρ  ό  σ  τ  ι  χ  ο  ν     
                 » κατ '   έτος     άσπρα    δέκα                    
                 » από   τον  μακαρίτην   ιερομόναχον   εκείνον
                 » Παπά   Καλλίνικον
                 » τον   κατά   κόσμον   Κόντακα ,
                 » διά    το   υποστατικόν   αυτού ,
                 » το  εν  τη  θέσει   Μ έ σ α γ ρ ο ς
                 » εις   το   χωρίον    Κ α λ α μ ω τ ή ν .
                 » Όθεν ,   τήν    σήμερον   ημέραν ,
                 » παρούσα   ενώπιον  εμού ,  νοταρίου ,
                 » και    τών   κάτωθεν   τιμίων   μαρτύρων  ,
                 » πωλεί
                 » διά   τελείας   και   καθολικής   πράσεως
                 » αυτό   το   δίκαιον   όλον ,
                 » τα   ειρημένα   δέκα   άσπρα ,
                 » πρός  τους  ευγενεστάτους  επιτρόπους  τού  Μοναστηρίου
                 » τής   θείας   και   Ιεράς    Βασιλικής   Μονής ,
                » τον   τε   μισέρ   Νικόλαον   Πετροκόκκινον ,
                 » και   μισέρ   Ζαννήν   Διασωρινόν ,
                 » παρόντες   καί   αυτοί   καί   αγοράζοντες
                 » εις   όνομα   και   πρόσωπον
                 » τού   ειρημένου   Μοναστηρίου ,
                 » εις   τιμήν   και   όνομα   τιμής
                 » καθώς   εσυμφώνησαν   και   έμειναν
                 » τήν    σήμερον ,
                 » τα   οποία    και    έλαβεν
                 » έμπροσθεν   πάντων    ημών ,
                 » ώστε   και   ωμολόγησε   και   ομολογεί
                 » πως  ευρίσκεται  πληρωμένη  και  αναπαυμένη
                 » (εις)  όλον   αυτό
                 » το   ειρημένον   δίκαιον   αυτής ,
                 » το   α κ ρ ό σ τ ι χ ο ν ,
                 » τα   δέκα   άσπρα ,
                 » οπού   είχε   καί   εμετείχεν ,   ως   είρηται .
                 » Και   διά   τούτο ,   ως   πληρωμένη
                »  και    σατισφαρισμένη                  
                 » κιταρίζει   και   εξοφλεί   τούς   αυτούς ,
                 » ήγουν   το    Μοναστήριον
                 »  μή   έχουσα ,   πλέον ,   δίκαιον ,
                 »  ουδέ   μετοχήν   το   καθόλου
                 »  εις    το   αυτό   υποστατικόν ,
                 »  ούτε    πολύ ,   ούτε    ολίγον ( ... ) .»
                                                             » Εγράφη  και   ανεγνώσθη
                                                             » κατά  το   αχλστ´(1636) ,Μαΐω  κγ´
                                                             » ημέρα  β´, ώρα  η ´.Ινδικτιώνος  δ´ .
       
             » Μάρτυρες :
             » Μισέρ   Γγιρέμος   Τρατάγιας ,
             » Μισέρ    Ζώρζος     Νάνος
             » Μισέρ   Τρύφος    Αγέλαστος,
             » κληθέντες  .
                                                   
                                                                               » Ο    Αρχιμανδρίτης    Χίου
                                                                   »  ιερεύς    Ισίδωρος    Διασωρινός
                                                                »  και    Νοτάριος    Δημόσιος    Χίου
                                                                                                  »    β ε β  α ι ώ ν
                                                                                              »   υ π έ γ ρ α ψ α ».
       (  Εκ    του   εν   τη   Βιβλιοθήκη  " Κοραή "  βιβλίου  « ΝΕΑΜΟΝΗΣΙΑ », σελίδες  202-203)

  Τό    ιστορικόν   τής    υποθέσεως ,   ως   τούτο   δύναται   να    συναρμολογηθή    εκ    τού    ανωτέρω    εγγράφου ,   έχει    ως   εξής  :     
  Εις   τήν    καμπήν   τής    δεκάτης    έκτης    πρός    τήν    δεκάτην       
  εβδόμην   μετά   Χριστόν   εκατονταετίαν   έζη   εν   Χίω    η   οικογένεια
  Γρηγορίου    Ιουστουνιάνη .    Διά   τινα    λόγον ,    μή    αναφερόμενον
  εν    τω    εγγράφω ,   η   εν   λόγω    οικογένεια   είχε   δικαίωμα
  α   κ   ρ   ο   σ   τ   ί   χ   ο   υ .  ´Ητοι    δικαίωμα    να   εισπράτη   παρά   
  τού   εκάστοτε    κυρίου    ενός    αγροκτήματος ,   κειμένου    θέσιν
   « Μέσαγρος »    τής    κτηματικής   περιφερείας   Καλαμωτής ,   το
   ποσόν  τών  « δέκα  άσπρων » (= δέκα   χρυσών   νομισμάτων )  ετησίως .
    Μετά   τον   θάνατον   τού   Γρηγορίου    Ιουστουνιάνη    και    τής                         συζύγου   του ,  το   δικαίωμα   εισπράξεως    τών    δέκα    άσπρων   περιήλθεν
εις   τήν    θυγατέρα    αυτών   Κατέταν .   Η   τελευταία ,    όμως  ,   μετά   τον       θάνατον    τού      πρός      καταβολήν    τού      ακροστίχου      υποχρέου ,   Ιερομονάχου      Καλλινίκου ,   προέβη ,   διά     τού    ύπερθεν   παρατεθέντος
εγγράφου ,   εις    τήν   πρός    τήν    Νέαν   Μονήν    π ώ λ η σ ι ν    τής    πρός
είσπραξιν   τού    ακροστίχου    α  π  α  ι  τ  ή  σ  ε  ώ  ς     της .
        
               Είναι     πρόδηλον      ότι ,   όταν    τήν    23ην    Μαΐου    1636   η   Νέα   Μονή      ηγόραζεν   από   τήν    Κατέταν    Ιουστουνιάνη    τήν     κατά   τού    εκάστοτε    ιδιοκτήτου   τού    εις   " Μέσαγρον "   αγρού   ως   άνω
 απαίτησίν   της ,   ετύγχανεν     αύτη   ( Νέα    Μονή )    ιδιοκτήτρια     τού
 εν     λόγω    αγρού   ( προφανώς   διά   δωρεάς    ή    κληρονομίας
 τού      Ιερομονάχου     Καλλινίκου )      καί    επομένως     υπόχρεως     εις
 καταβολήν     τού   ακροστίχου . -      Άλλως ,    ήτοι    εάν      κατά   τόν   
 ανωτέρω    χρόνον ,     κύριος     τού     « υποστατικού »    καί    υπόχρεως
 διά    το    εν    τω     μέλλοντι     προς      την      Κατέταν      Ιουστινιάνη      ακρόστιχον     ήτο   τρίτος   τις   ( και   μετ'   αυτόν   ο   άγνωστος     
διάδοχός     του )     δέν    θα    απετέλει    ενέργειαν     λογικήν     η     
αγορά    μιάς    απαιτήσεως    κατά     οφειλετών   αγνώστου   και   αβεβαίας         φερεγγυότητος  .     Ουσιαστικώς      θα    επρόκειτο    περί    εκχωρήσεως    
   απαιτήσεως    με   υπαρκτόν    και    αρκούντως    βέβαιον   τον   κίνδυνον
   τής     μή    εισπράξεως     αυτής .            

         Διά     τής ,   εν   τω    ανωτέρω    εγγράφω ,     συμβάσεως     μεταξύ   
 τής   Κατέτας    Ιουστουνιάνη    και    τής     Νέας   Μονής ,   ωφελήθησαν
αμφότεραι :   Η  μεν   πωλήτρια   τής   απαιτήσεως ,   Ιουστουνιάνη,
διότι ,   αντί   τής ,   ανά   έτος ,   εισπράξεως   μικρού    ακροστίχου ,   
εισέπραξεν ,  εφ'   άπαξ ,  το   συμφωνηθέν   τίμημα ,  εις   μέγα
ποσόν ,   δυνάμενον   νά    επενδυθή   επ'   ωφελεία   εαυτής    ή    τής   
οικογενείας    της .   Η  δε    Νέα   Μονή ,  διότι     απηλλάγη   ενός   οχληρού   
« βάρους » ,   άτε    αποσβεσθείσης , διά   « σ υ γ χ ύ σ ε ω ς »
 ( =συμπτώσεως ,  εν   τω   προσώπω   της ,  τής    ιδιότητος   τού   οφειλέτου
 και   τού   δανειστού )  τής   υποχρεώσεώς   της    προς   πληρωμήν   τού
 α κ ρ ο σ τ ί χ ο υ  . . . .


                                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΙΑΚ .    ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ
                                                                                    Επ .   ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΕΦΕΤΩΝ

           
                                                              
Ι


              
               

                 


                                                                                                                                                                                                                                                                  

                    

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012

Επίσκεψη Αντιπεριφερειάρχη σε 96 ΑΔΤΕ- Συνάντηση με Στρατιωτικό Διοικητή.


Την 96 ΑΔΤΕ επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου κ. Κ. Γανιάρης, όπου και συναντήθηκε με το Στρατιωτικό Διοικητή, Ταξίαρχο κ. Δημόκριτο Ζερβάκη.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος με έμφαση στη συνεργασία τοπικής αυτοδιοίκησης και ενόπλων δυνάμεων.
Επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης ευχαρίστησε τον κ. Ταξίαρχο για τη συμβολή του Στρατού στην προσπάθεια κατάσβεσης της πρόσφατης πυρκαγιάς στο νησί μας, καθώς και για τη συνδρομή στην αντιμετώπιση των ζημιών που προκάλεσε.


Από το Γραφείο Τύπου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου
               

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012

Τράπεζα Πειραιώς. Έμπρακτο ενδιαφέρον για τους Μαστιχοπαραγωγούς

Σήμερα το πρωί επισκέφτηκε τα γραφεία της ΕΜΧ ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς και Αγροτικής Κος ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΛΛΑΣ. Τον Κο Σάλλα συνόδευαν ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και στελέχη του τραπεζικού ομίλου που διευθύνει.

Τον Κο Σάλλα υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΜΧ και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην συνάντηση αυτή ο Κος Σάλλας εκδήλωσε την υποστήριξη του προς τους Μαστιχοπαραγωγούς και την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών και εξήγγειλε τα παρακάτω μέτρα.

1) Παράταση 1 χρόνο στην πληρωμή όλων των τοκοχρεωλυτικών δόσεων που οφείλονται από μαστιχοπαραγωγούς στην Αγροτική Τράπεζα και στην Τράπεζα Πειραιώς.

2) Παράταση 1 χρόνο για όλες τις πληρωμές όλων των τοκοχρεωλυτικών δόσεων που οφείλονται από την ΕΜΧ στην Αγροτική Τράπεζα και στην Τράπεζα Πειραιώς.
3) Χορηγία της Τράπεζας Πειραιώς για την δημιουργία φυτωρίου έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ανασχίνωση.


4) Μείωση του επιτοκίων καταθέσεων κατά 2% των δανείων που έχει πάρει η ΕΜΧ από την Αγροτική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς.


Μετά την συνάντηση αυτή, ο Κος Σάλλας και το επιτελείο του επισκέφτηκε το εργοστάσιο της ΕΜΧ στην Καρδαμάδα.


Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι αυτή είναι η 2η φορά που ο Κος Σάλλας ασχολείται με το θέμα της μαστίχας και των πυρκαγιών στην Χίο, δεδομένου ότι μετα τις μεγάλες φωτιές ο πρόεδρος της ΕΜΧ Κος Μονίαρος είχε προσκληθεί από τον Κο Σάλλα στην έδρα του ομίλου στην Αθήνα, και είχε ενημερώσει λεπτομερώς τα στελέχη της Τράπεζας για το μέγεθος της καταστροφής.
πηγή.πυργούσικο ιστολόγιο.

Συνάντηση Κωστή Μουσουρούλη με τον Τούρκο Πρέσβη KERIM URAS

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Κωστής Μουσουρούλης, δέχθηκε σήμερα το απόγευμα (27/09/2012) σε εθιμοτυπική επίσκεψη τον Πρέσβη της Τουρκίας στην Ελλάδα κ. Kerim Uras, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην συνεργασία των δύο χωρών στον θαλάσσιο τουρισμό, στην αμοιβαιότητα στα λιμενικά τέλη καθώς στην προσπάθεια δημιουργίας υγειούς και ισόρροπου ανταγωνισμού στο πλαίσιο των εκατέρωθεν βραχέων διεθνών πλόων.
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου έθεσε, επίσης, στον Τούρκο Πρέσβη και το θέμα της παράνομης μετανάστευσης με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα αυτό, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις στη Συρία δημιουργούν κλίμα ανησυχίας για την ενδεχόμενη πρόκληση μείζονος ανθρωπιστικής κρίσης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Τέλος, ο κ. Μουσουρούλης, με αφορμή και το πρόσφατο περιστατικό στο Φαρμακονήσι, επέστησε την προσοχή για μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία, τονίζοντας ότι παρόμοιες ενέργειες ενέχουν τον κίνδυνο ατυχήματος, επιβαρύνουν το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών και δεν συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης. Συμφωνήθηκε, επίσης, ότι απαιτείται εντατικοποίηση των προσπαθειών και της Τουρκίας, τόσο στα παράλια όσο και στα θαλάσσια σύνορα, λόγω της σημαντικής αύξησης των ροών παράνομης μετανάστευσης από το έδαφος της.

Στη συνάντηση μετείχε και ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος κ. Δ. Μπαντιάς.
###

Μήνυμα Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου,Κωστή Μουσουρούλη, για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ναυτικής Ημέρας.


Κάθε χρόνο, την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, έχει καθιερωθεί από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) να εορτάζεται η Παγκόσμια Ναυτική Ημέρα, η οποία για το έτος 2012 έχει ως θέμα: «ΙΜΟ: Εκατό χρόνια μετά τον Τιτανικό». Το τραγικό εκείνο ναυάγιο είχε ως αποτέλεσμα το σχεδιασμό και την υιοθέτηση, δύο χρόνια αργότερα, της πρώτης διεθνούς σύμβασης για την ασφάλεια στη ζωή στη θάλασσα (SOLAS).

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη, προς τους Έλληνες ναυτικούς και τα μέλη της Ελληνικής Ναυτιλιακής Κοινότητας για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ναυτικής Ημέρας.

«Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ναυτικής Ημέρας 2012, εκ μέρους του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και της Ελληνικής Κυβέρνησης, απευθύνομαι σε κάθε Έλληνα ναυτικό, σε κάθε μέλος της Ελληνικής Ναυτιλιακής οικογένειας, όπου και αν βρίσκεται, όπου και αν ταξιδεύει.  
Ο εορτασμός της φετινής Παγκόσμιας Ναυτικής Ημέρας βρίσκει όλη την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα να βρίσκεται, επιτέλους και πάλι, κάτω από την αιγίδα του νεοσυσταθέντος Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, καταδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τη σημασία και την προτεραιότητα που αποδίδει η Πολιτεία στην ύπαρξη ενός άρτια οργανωμένου διοικητικού φορέα υποστήριξης της σημαντικότερης βιομηχανίας της χώρας μας και των ανθρώπων γύρω της.
Η Παγκόσμια Ναυτική Ημέρα 2012 είναι αφιερωμένη στη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη βύθιση του διασημότερου και του φαινομενικά, τότε, αβύθιστου πλοίου της σύγχρονης ιστορίας, του «Τιτανικού»,  γεγονός που έμελλε να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στον τομέα της ναυτικής ασφάλειας, ένα θέμα εξαιρετικά επίκαιρο και σήμερα όσο ποτέ.
Το γεγονός αυτό οδήγησε τα μεγαλύτερα ναυτιλιακά Έθνη, εκείνης της εποχής, να αναλάβουν δράση για να βελτιώσουν το θέμα της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, υιοθετώντας, δύο χρόνια αργότερα, τη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ζωής στην Θάλασσα (SOLAS) και αργότερα στην ίδρυση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).
Όπως είναι γνωστό,  ο ΙΜΟ από την ίδρυσή του έχει να επιδείξει ένα σημαντικό έργο προς την βελτίωση, κυρίως, των προτύπων και κανόνων ασφάλειας των πλοίων και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.  Στο πλαίσιο αυτό των διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων ασφαλείας, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η χώρα μας, η οποία με μια μακρόχρονη και αποτελεσματική παρουσία στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, διαθέτει μία από τις ισχυρότερες φωνές, που καθορίζουν και προσδιορίζουν τις διεθνείς εξελίξεις στη ναυτιλία.
Εδώ και καιρό, έχουμε αφουγκραστεί την ανάγκη η χώρα μας να διατηρήσει την μείζονα θέση που κατέχει στην παγκόσμια ναυτιλία, ιδιαίτερα ανάμεσα στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που αντιμετωπίζει ολόκληρη η υφήλιος αλλά και η χώρα μας αυτή την περίοδο. Επιτακτική κρίνεται πλέον η άμεση θεσμική ενίσχυση της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας και η στήριξη των Ελλήνων Ναυτικών, οι οποίοι με την απαράμιλλη ναυτοσύνη τους αποτελούν τον κύριο πυλώνα της.
Η πρόσφατη προώθηση και κύρωση από τη Βουλή της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (MLC) του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO), αποτελεί ουσιαστική μας δέσμευση για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας των Ελλήνων ναυτικών επί των πλοίων και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και συνιστά αδιαμφισβήτητη απόδειξη της ακολουθητέας πολιτικής μας.
Με αφορμή πρόσφατα σοβαρά ναυτικά ατυχήματα στο εξωτερικό, θεωρώ επιβεβλημένο οι προσπάθειες μας να εστιασθούν στη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας σε όλα τα πλοία, πόσο δε μάλλον στα επιβατηγά πλοία, καθώς, όπως είναι γνωστό, κάθε νέα γένια πλοίων φέρνει νέες προκλήσεις ενισχύοντας την ανάγκη για συνεχή αναβάθμιση των κανόνων και προτύπων κατασκευής τους.
Σας καλώ να γιορτάσουμε την σημερινή Παγκόσμια Ναυτική Ημέρα, ατενίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία, χαράζοντας μία νέα πορεία για την Ελληνική Ναυτιλία, έχοντας βαθιά την πεποίθηση ότι είναι αυτή που θα μας οδηγήσει μακριά από τις στενωπούς των καιρών μας.»


###

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012

Διαγραφές οφειλών στα τέλη του Νεκροταφείου Καλαμωτής


ΤοΤοπικό  Συμβούλιο Κοινότητας  Καλαμωτής με  την 16/2012 απόφασή του μας ενημερώνει ότι συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, παρευρισκομένων και των τριών μελών, στο Γραφείο της Κοινότητας Καλαμωτής, την 24η Ιουνίου 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 και έλαβε υπ΄ όψιν του τα εύλογα, αλεπάλληλα και έντονα ενοχλήματα αλλά και τις πάρα πολλές και εξαιρετικά έντονες αντιδράσεις των κατοίκων του χωριού, οι οποίοι αρνούνται να πληρώσουν τα τέλη του Νεκροταφείου, λόγω της υπέρ πολλαπλάσιας αύξησης των τελών του Νεκροταφείου και χωρίς καμία ενημέρωση για την αύξηση και χωρίς καμία ειδοποίηση από την ημέρα της απόφασης έως την ημέρα αποστολής των πρώτων ειδοποιητηρίων πληρωμής των τελών, που ήδη είχαν περάσει 5 έτη.

Μέχρι την 29-10- 2005 τα τέλη του Νεκροταφείου Καλαμωτής ήταν.
1. Για κάθε χωμάτινο τάφο τέλος 3.00 ευρώ για μία πενταετία και πέραν αυτής 3 ευρώ ετησίως.
2. Για κάθε μικρό μαρμάρινο τάφο διαστάσεων 1.χ.2 μέτρα, τέλος 15 ευρώ για μία πενταετία και πέραν αυτής 6 ευρώ ετησίως.
3. Για κάθε οικογενειακό μαρμάρινο τάφο διαστάσεων 2,5Χ2,50 μέτρα για την εξαγορά του χώρου, τέλος 90ευρώ και από το επόμενο έτος 9 ευρώ ετησίως.
Το Τοπικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης επί του θέματος θεώρησε δίκαια την άρνηση των κατοίκων να πληρώσουν και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χίου την διαγραφή των καταλόγων 309/6-8-2010 και 310/6-8-2010 που είχε εκδώσει ο πρώην Δήμος Μαστιχοχωρίων, στους οποίους από το Ιούνιο 2006 τα ετήσια τέλη του Νεκροταφείου Καλαμωτής, των παραγράφων 1 και 2 ως άνω , αυξήθηκαν από 3. ευρώ και 6 ευρώ, σε 150 ευρώ και 200 αντίστοιχα και να βεβαιωθούν τα νέα τέλη σύμφωνα με την κατωτέρω γνωμοδοτική απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Καλαμωτής.
1. Για κάθε χωμάτινο και κάθε μικρό ατομικό μαρμάρινο τάφο διαστάσεων 1χ2 μέτρα, τέλος 20 ευρώ για μια πενταετία και πέραν αυτής 10.ευρώ ετησίως.
2. Για κάθε οικογενειακό μαρμάρινο τάφο διαστάσεων 2,5Χ2,5 μέτρα για την εξαγορά του χώρου, τέλος 100 ευρώ και από το επόμενο έτος 50 ευρώ ετησίως.
Ο Δήμος Χίου στη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου της 30 - 7 - 2012 με την υπ΄αριθμό 421/ 2012
 απόφαση , εγκρίνει την διαγραφή των τελών που είχε εκδόσει ο πρώην Δήμος Μαστιχοχωρίων και εγκρίνει την γνωμοδοτική απόφαση  του Τοπικού Συμβουλίου Καλαμωτής.

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

Ενίσχυση για την αποκατάσταση των φυτειών των μαστιχοφόρων σχίνων.

Σε συνέχεια της συνεργασίας των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης &  Τροφίμων, Καθηγητή, Αθανάσιου Τσαυτάρη και Ναυτιλίας & Αιγαίου, Κωστή  Μουσουρούλη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πρόσφατης καταστροφικής πυρκαγιάς στη Χίο,  ρυθμίστηκε το ιδιαίτερο θέμα της αποκατάστασης των φυτειών των μαστιχοφόρων σχίνων.
Στο πρόγραμμα, που θα  υποβληθεί  για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει η εξής αναφορά για τη στήριξη της αναγέννησης των μαστιχοφόρων σχίνων.
«Ειδικότερα, για τους κατόχους μαστιχοφόρων σχίνων, παραδοσιακή καλλιέργεια, απόλυτα οριοθετημένη και ελεγχόμενη μόνο στο νότιο τμήμα της Νήσου Χίου, και προκειμένου να συνεχισθεί:

  • η καλλιέργεια του συγκεκριμένου είδους και να μειωθεί ο  κίνδυνος να  διαταραχθεί η συνέχεια του μοναδικού  οικοσυστήματος  καλλιέργειας τους

  • η  παραγωγή ενός μοναδικού Προϊόντος Ονομασίας Προέλευσης  (ΠΟΠ) στον ευρωπαϊκό( χώρο) αλλά και  παγκόσμιο χώρο

  • αδιάλειπτα η προσπάθεια ανασύστασής τους, η οποία έχει πολυετή διάρκεια,

  • η ιστορική, κοινωνική και πολιτιστική  αξία της καλλιέργειας στην παραμεθόρια, νησιωτική περιφέρεια όπου υφίστανται μικροί κλήροι   
ως δικαιούχοι κρίνονται οι παραγωγοί που είναι κάτοχοι μαστιχόδενδρων, όπως αυτοί καθορίζονται στο αρχείο του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ), εφόσον το ατομικό εξωγεωργικό τους εισόδημά είναι μικρότερο από το 150% του εισοδήματος αναφοράς, σε εξαίρεση των αναγραφόμενων στο άρθρο 1 παραγρ. 5»
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δικαιούχοι είναι και οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με εξωγεωργικό εισόδημα μέχρι το 150% του εισοδήματος αναφοράς, δηλαδή 22.500 ευρώ (15.000Χ 1,5).
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και του ΕΛΓΑ συνεχίζουν τη συστηματική προσπάθεια για την πλήρη αποτίμηση της ζημιάς που έχει προκληθεί στους σχίνους και την παραγωγή.

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012

Α.Ε.Καλαμωτής - Άτλας Νεοχωρίου 1 - 0

Την Κυριακή το απόγευμα 23  Σεπτεμβρίου 2012 στο Ισιδωρίδειο Γήπεδο στην Καλαμωτή, η Α.Ε.καλαμωτής έκανε το δύο στα δύο στο πρωτάθλημα επικρατώντας του Άτλα με 1-0. Οι γηπεδούχοι είχαν την υπεροχή στο μεγαλύτερο σημείο του αγώνα, αλλά το πρώτο μέρος έληξε χωρίς τέρματα, με τον Άτλα μάλιστα να προχωρεί σε δύο αναγκαστικές αλλαγές, αφού αποχώρησαν τραυματίες οι Παλαύρας και Τσέμι. Το γκολ για την Καλαμωτή ήρθε μετά από εκτέλεση φάουλ του Γαλάτουλα και κεφαλιά του Κανάριου στο 75', ενώ δέκα λεπτά αργότερα αποβλήθηκε ο Κυριακούδης για τους γηπεδούχους.

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012

Συνάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου με τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα


Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, συναντήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Υπουργείο με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Ντάνιελ Μπένετ Σμιθ.
Ο κ. Μουσουρούλης επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, βάσει συγκεκριμένου σχεδίου που έχει εκπονηθεί, το φαινόμενο της αυξημένης ροής παρανόμων μεταναστών στα ανατολικά θαλάσσια σύνορα της χώρας, αλλά και ένα ενδεχόμενο κύμα προσφύγων, λόγω των συνεχιζόμενων ταραχών στη Συρία.
Παράλληλα, ανέπτυξε στον κ. Σμιθ το σχέδιο του για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, με έμφαση στον διττό στόχο τόσο της αύξησης του αριθμού των κρουαζιερόπλοιων που προσελκύουν τα ελληνικά λιμάνια, όσο και της αύξησης του home porting. Τέλος, συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ναυτιλίας για την ανάπτυξη και αξιοποίηση λιμενικών υποδομών και την προσέλκυση επενδύσεων.

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012

Κοφινάς - Καλαμωτή 0 - 2

Τήν Κυριακή το μεσημέρι 16 Σεπτεμβρίου 2012, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Α΄κατηγορίας η Καλαμωτή νίκησε εκτός έδρας τον Κοφινά με 2 - 0  παρουσιάζοντας μέτρια εμφάνιση. Το  Α΄ ημίχρονο έληξε 0 - 0. Στο Β΄ημίχρονο η Καλαμωτή πέτυχε δύο γκόλ και πήρε το πρώτο τρίποντο με τον Καζάκο  το 1 - 0 με κτύπημα πέναλτι,και το 2 - 0 από τον Αναγνωστάκη.Καλή η διαιτησία του Λιβανίδη- Στουπάκη-Γεωργοπούλου.
ΚΑΛΑΜΩΤΉ. Ορφανούδης, Γκοτσκάι, Κουκούρης, Τομάζος, Μονιός, Γαλάτουλας, Καζάκος, Τριανταφύλλου, Τόντρι{Αναγνωστάκης,}, Κυριακούδης {Σουρέλας}, Μπαστιάνος {Κανάριος}.

                                                              Αποτελέσματα 1ης Αγωνιστικής
ΑΤΛΑΣ  -  ΔΑΦΝΗ 1 - 3,   ΟΜΗΡΟΣ  -  ΒΑΟ  6 - 1,  ΚΟΦΙΝΑΣ  -  ΚΑΛΑΜΩΤΗ  0  -  2,
ΜΙΚΡΑ  -  ΕΛΑΤΑ  2  - 0,  ΗΡΑΚΛΗΣ  -  ΛΑΙΛΑΠΑΣ   0  -  2, ΚΑΝΑΡΗΣ  -  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3 - 1.