Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΩΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΩΤΗ

Πραγματοποιήθηκε στις 28 - 1 -2011 το πρώτο Τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο της χρονιάς, παρουσία και των Τριών μελών του Συμβουλίου, στο Κοινοτικό Κατάστημα στην Καλαμωτή, με θέμα "Προτάσεις Τοπικής Κοινότητας για το Τεχνικό Πρόγραμμα και Σχέδιο Δράσης Εκτελεστών Έργων Έτους 2011".
Το Τοπ. Κοιν. Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα της προτάσεις της Τοπικής Κοινότητας για το Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων Έτους 2011.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα πρακτικά της συνεδρίασης .

Η εφημερίδα μας δηλώνει την συμπαράσταση και την κάθε δυνατή βοήθεια της στο καινούργιο Τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο και εύχεται μια δημιουργική θητεία για το καλό του χωριού μας.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμ. 1 /2011 συνεδρίασης της Τοπικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
Α/Α Απόφασης: 1 /2011ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΕΡΙ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΕΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

Στη Καλαμωτή και στο Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζεται Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ σήμερα την 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2011 ημέρα της Εβδομάδος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 17,30 Μ.Μ ήλθε σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ το Συμβούλιο της ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ μετά από την 1 / 24-1 -2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο Τριών μελών ευρέθησαν παρόντα τρία ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                         ΚΑΝΕΝΑΣ
2. ΔΑΜΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
3.ΚΑΝΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Στη συνεδρίαση παρευρίσκετο και ο υπάλληλος του Δήμου Δήμου Σαραντάκης Νικόλαος για την τήρηση των πρακτικών.
Επί του 1 θέματος Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας έλαβε το λόγο και είπε ότι θα πρέπει άμεσα σαν Τοπικό Συμβούλιο να προβούμε σε προτάσεις για την σύνταξη του Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων της Τοπικής Κοινότητας μας για το έτους 2011 το οποίο και θα υποβληθεί στον Δήμο .
Το Τ. Σ μετά από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Προτείνει για το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Τοπικής Κοινότητας Καλαμωτής τα παρακάτω έργα :


 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΓΓΟΥΡΙ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ .
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ (ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΙ ΜΙΣΑΡΙΑΣ ΟΙΚ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΝΙΑΡΟΥ ΈΩΣ ΛΑΧΑΝΑ.
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ.
 • ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΡΙΝΙΑΡΙΚΑ.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ. (ΕΠΙΣΚΕΥΗ / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, 2 Χ 75 μ.- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ / ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ).
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΙ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ..
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΜΗΣ (ΑΚΙΝΗΤΟ ΧΟΥΛΗ)
 • ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ – ΚΩΜΗΣ-
 • ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΚΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΛΙΛΙΚΑ (ΣΤΟ ΑΝΕΒΑΣΜΑ Κου ΚΤΙΣΤΑΚΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΤΣΙ ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΜΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ).
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΡΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΩΜΗΣ.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΩΜΗΣ
 • ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΤΡΑΡΗ ΟΙΚ.ΚΩΜΗΣ.


Επίσης ζητάει από το σώμα να ενταχθούν ως συνεχιζόμενα τα παρακάτω έργα τα οποία για διαφόρους λόγους δεν έχουν ολοκληρωθεί από τον προηγούμενο Δήμο παρότι είχαν δεσμευτεί τα αντίστοιχα ποσά:

 ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ


 • ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΜΗΣ
 • ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΓΓΟΥΡΙ (ΣΑΤΑ 12900 Ε).
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5*5 ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ (ΣΑΤΑ 11500)
 • ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΜΗΣ ( ΣΑΤΑ 20000 Ε)
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ (100/07 ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΣΚ 100000 Ε
 • ΚΥΒΟΛΙΘΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΩΣ ΠΟΤΑΜΙ
 • ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ. (ΣΑΤΑ 2009 20000 Ε ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ 15000Ε).
 • ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΤΩ ΠΟΡΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ (ΣΑΤΑ 6600 Ε)
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΚΩΜΗΣ (ΣΑΤΑ 6600Ε)
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ-
 • ΒΟΥΛΕΝΤΗΣ. (ΣΑΤΑ 14000 Ε)
 • ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΦΡΙΖΙΝΟ. ( ΣΑΤΑ 13000 Ε)
 • ΜΕΛΕΤΗ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΩΜΗΣ.(ΣΑΤΑ 4000 Ε)
 • ΜΕΛΕΤΗ ΜΠΕ ΕΕΛ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΩΜΗΣ. (ΣΑΤΑ 7000Ε)
 • ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΡΑΡΗ.(ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΡΑΡΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ). (ΘΗΣΕΑΣ 56341,8 Ε).
 • ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΡΑΡΗ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) (145/08) (ΘΗΣΕΑΣ 43658,20 Ε).
 • ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΤΡΑΡΗ. (ΘΗΣΕΑΣ 61552,7Ε).
 • ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. (ΕΣΠΑ 750000Ε)
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ [4] ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ.


Επίσης το η ΤΣ κατάθεσε και σχέδιο σχετικά με της δράσεις που θα πρέπει να γνωρίζει ο Νέος Δήμος και έχουν άμεση σχέση με την Τοπική Κοινότητα Καλαμωτής.


 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΣ Ρ/Σ ΚΩΜΗΣ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ( ΖΕΣΤΗ-ΚΡΥΟ) ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ /ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ.
 • ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΛΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ.
 • ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥΛΙΑΣ.
 • ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΔΗ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΩΜΗΣ.
 • ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΡΑΡΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΧΙΟΥ ΜΕΣΩ ΣΙΚΕΛΙΑΣ.
 • ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΗΣ/ ΠΑΡΑΔΕΙΣΕΝΑΣ.
 • ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΜΗΣ.
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.
 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.
 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ.
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ.
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ.
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ.
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ.
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ.
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΟΥΛΙΑΣ –ΣΩΤΗΡΑ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΜΠΙΝΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΝΤΟΥΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΩΜΗΣ.
 • ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ.
 • ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΩΜΗΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΕΣ.
 • ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ.
 • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ.
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΜΗΣ.
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΩΜΗΣ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ.
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΜΗΣ.
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ-ΔΙΑΝΟΙΞΗ, ΚΟΨΙΜΟ ΚΛΑΔΙΩΝ.
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΩΜΗΣ.
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΩΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ.
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΑΚΙΩΝ . ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ.
 • ΗΛΈΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ.
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ.
 • ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΩΜΗΣ.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΣΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΤΙΣΤΟΥΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ.
 • ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ, ΟΤΕ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ.
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ / ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙ9ΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ.
 • ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΗΣ ΚΩΜΗΣ
 • ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ Α4.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ( TONER CARTRIDGES) ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΞ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ.
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΦΟΥΣΚΑΣ .
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΟΥΝΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΈΙΑΣ
 • ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΡΑΡΗ.
 • ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.
 • ΤΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ –ΤΟ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ –ΤΟ JCB ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΡΓΑΖΩΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.


Η ανωτέρω απόφαση έλαβε α/α 1 /2011
Και υπογράφεται ως ακολούθως

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ                                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ
ΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                       ΔΑΜΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΝΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ


Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ

ΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4 σχόλια:

 1. polu kala ola auta makari na mporesete na kanete kai ta misa,sigoura uparxoun polla problhmata alla me polu agaph gia ton topo mas ola 8a ginoun kalutera na eiste kala kai na prospa8hte oso to dunato perissotero giati o topos mas einai polu omorfos kai aksizei na ginei omorfoteros...euxaristw

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλά όλα αυτά με τα σκουπίδια στη θέση Παρουσή, που αδειάζουν όλα τα μαγαζιά και μαζεύονται τα ποντίκια, δεν είδα καμία πρόβλεψη...!
  Πάλι θα υποφέρουμε το καλοκαίρι από την αφόρητη δυσοσμία???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αγαπητέ φίλε μας το blog μας επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας για το πρόβλημα σας και η απάντηση του είναι ότι θα κάνει τα αδύνατα δυνατά να βρεθεί άλλος χώρος απορριμάτων για τα σκουπίδια των καταστημάτων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έγκαιρη απάντησή σας και για το ενδιαφέρον σας!!
  Θα φροντίσω να επικοινωνήσω άμεσα μαζί σας, γιατί δεν θα ήθελα να παραμείνω ανώνυμος..
  Τα θερμά μου συγχαρητήρια για τις προσπάθειες που κάνετε για να ομορφήνει περισσότερο η περιοχή μας!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή