Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Μεγάλη αδικία εις βάρος της ΑΕ Καλαμωτής


Τα Μαστιχοχωρούσικα  Νέα, δέχθηκαν δεκάδες διαμαρτυρίες από αγανακτισμένους φιλάθλους της
Α.Ε. Καλαμωτής, για την άδικη ποινή που επιβλήθηκε στην ομάδα της Καλαμωτής, από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ Χίου, βάση του άρθρου 21, παρ. 2α – αδ Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών ομάδων ΕΠΟ 2016. 
Η ομάδα της Καλαμωτής στις 29 Απριλίου 2017 θα αντιμετώπιζε στην έδρα της στο Ισιδωρίδειο γήπεδο, την ομάδα του Λαίλαπα για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος Α΄κατηγορίας Χίου.
Η παρατηρητικότητα των υπευθύνων για την διεξαγωγή του αγώνα, διαιτητές, παρατηρητής, διαπίστωσαν ότι στο έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου δεν αναγραφόταν ο συγκεκριμένος αγώνας και έκλεισαν το φύλλο αγώνα, με το αιτιολογικό ότι δεν υπήρχε άδεια διεξαγωγής του Ποδοσφαιρικού αγώνα.
Για μας είναι λάθος διότι δεν πρόσεξαν  ότι στο έγγραφο της Περιφέρειας υπήρχε δύο φορές η διεξαγωγή του αγώνα Α.Ε.Καλαμωτής Λέων Αφροδισίων και ότι ήταν τυπογραφικό λάθος από την αποστέλουσα αρχή και έπρεπε να το γράψουν στο φύλλο αγώνα.
Σε ερώτηση παράγοντα της ομάδας στην αποστέλουσα αρχή του επίμαχου εγγράφου εάν υπάρχει άδεια, η απάντηση ήταν ότι είναι αυτονόητο, γιατί το έγγραφο λέει ρητά και κατηγορηματικά οτι έχει δοθεί άδεια για όλους τους αγώνες που θα διεξαχθούν στο γήπεδο της Καλαμωτής κατά την περίοδο 2016 - 2017. και το τυπογραφικό λάθος είναι πλεονασμός στην περίπτωση αυτή.
Κατά την δική μας γνώμη έπρεπε το φύλλο αγώνα να αναγράφει το τυπογραφικό λάθος και η πειθαρχική επιτροπή να επικαλεσθεί  το άρθρο 21.1.α του ΚΑΠ ερασιτεχνικών σωματείων που γράφει ότι «ο αγώνας που δεν τελέσθηκε, χωρίς να ευθύνονται και οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες, επανορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση αποφάσεως.»
Τελικά η υπαιτιότητα της Α.Ε. Καλαμωτής στο ότι μια δημόσια υπηρεσία έγραψε λάθος ονόματα αμάδων στην άδεια τέλεσης αγώνα ποια είναι;  
Θα θέλαμε μία απάντηση στην ομάδα των ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΊΩΝ και στους φιλάθλους της που με μεγάλες στερήσεις βοήθησαν να έχει μια πετυχημένη πορεία στο πρωτάθλημα και να φθάσει στα μπαράζ για την αναδειξη του πρωταθλητή ΧΊΟΥ. 

Δημοσιεύουμε τό έγγραφο της Περιφέρειας.                                                                        


                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                                                                                    ΧΙΟΣ 26-9-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                              ΑΡ.ΠΡΩΤ.1901
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ                                                                                            
∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ Αερ. Ροδοκανάκη 37 Τ.Κ. 82100
ΤΗΛ 22713-52618 FAX 22713-52615
 ΠΛΗΡΟΦ Α. Μισεντζής E- mail amisentzis@2532.syzefxis.gov.gr

Προς. Όπως Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Άδειας ∆ιεξαγωγής Ποδοσφαιρικού Αγώνα.

 Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ∆ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/201 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.∆. 137/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Β. Αιγαίου». 3. Την υπ΄ αρ. 50451/2456/2014 (ΦΕΚ 2769/Β/16-10-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες». 4. Τη µε αριθµ πρωτ 494/2013/29-1-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου «Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Προϊσταµένης στην ∆ιεύθυνση ∆ηµ. Υγείας & Κοινωνικής Μεριµνας της Π.Ε. Χίου». 5. Τις διατάξεις του άρθρο 22 παρ. 1 έως 9 του ν4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012) «Αντιµετώπιση βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις». 6. Το µε αριθµ. πρωτ. Οικ 19278/22-7-2013 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µε θέµα «Εφαρµογή διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 8 και 9 του ν4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012)». 7. Το µε αριθµ πρωτ ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΤΥ/ΤΠΑΑΕ/35885/2780/206/40 (ΦΕΚ Β΄ 233/09-2-2016) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισµού, Παιδείας & Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, µε την οποία τροποποιεί την υπ΄αριθµ 46596/22-11-2004 (ΦΕΚ Β΄/1793/6-9-2004) ΚΥΑ περί καθορισµού λεπτοµερειών του άρθρου 56Α του ν2725/99(ΦΕΚ 121/α΄) παρατείνεται η προθεσµία των παρ.2,4 και 5 του άρθρου 16 της ΚΥΑ υπ΄αριθµ 46596/22-11-2004 (ΦΕΚ Β΄/1793/6-9-2004) ΚΥΑ περί καθορισµού λεπτοµερειών του άρθρου 56Α του ν2725/99(ΦΕΚ 121/α΄), και παρατείνεται η προθεσµία των παρ.2,4 και 5 του άρθρου 16 της ανωτέρω ΚΥΑ όπως αυτή τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, έως 08- 10-2016. 8. ψψ 9. Τα µε αρίθµ 609/8-9-2016 & 677/16-9-2016 έγγραφα µε θέµα : «Αγωνιστικό Πρόγραµµα Α’ Κατηγορίας Α΄&Β΄ Γύρος », της Ε.Π.Σ. Χίου, (ως διοργανώτρια αρχή). 10. Την µε αριθµ. πρωτ. 1901/26-9-2016 Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση σας.
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Tην χορήγηση άδειας διεξαγωγής αγώνων Ποδοσφαίρου που θα διεξαχθούν στο «∆ημοτικό Γήπεδο
Καλαμωτής Χίου», που βρίσκετε στην ∆ημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων, του ∆ήμο Χίου στο
σωματείο με την επωνυμία Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ για την Α ́ Κατηγορίας Ερασιτεχνών περιόδου 2016- 2017, τις κατωτέρω ημερομηνίες και ώρες:

• 2/10/2016 ηµέρα Κυριακή και ώρα 17:00 : Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ – ΠΟ ∆ΑΦΝΗ ∆ΑΦΝΩΝΑ • 5/11/2016 ηµέρα Σάββατο και ώρα 15:00 : Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ • 20/11/2016 ηµέρα Κυριακή και ώρα 15:00 : Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ – ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΙΟΥ • 27/11/2016 ηµέρα Κυριακή και ώρα 15:00 : Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ – ΕΦΚ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ • 10/12/2016 ηµέρα Σάββατο και ώρα 15:00 :
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ – ΑΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ • Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ – ΛΕΩΝ ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΩΝ • Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ – ΑΠΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ • Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ – ΛΕΩΝ ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΩΝ • Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ – ΑΣ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ • Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ – ΑΠΟ ΚΑΝΑΡΗΣ • Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ – ΑΠΕ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ • Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ – ΑΟ ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ
 Η αρχή που χορηγεί την άδεια δεν φέρει καµία ευθύνη για οτιδήποτε συµβεί πριν, κατά την διάρκεια και µετά την διεξαγωγή των αθλητικών συναντήσεων. Επιτρέπεται η αλλαγή ηµεροµηνίας και ώρας, µε την προϋπόθεση ότι είναι µε την σύµφωνη γνώµη της διοργανώτριας αρχής και έχει ενηµερωθεί έγκαιρα από το σωµατείο η Αστυνοµική ∆/νση Χίου.
 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ∆ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΑΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 1. Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ 2.Αστυνοµική ∆/νση Χίου


Απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής

Στη Χίο σήμερα 03-05-2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Χίου συνεδρίασε η Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης.Αφού εξέτασε τα φύλλα αγώνα και τις εκθέσεις των παρατηρητών, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού κώδικα της Ε.Π.Ο. αποφασίζει για τις εξής ποινές:

-Καλαμωτή –Λαίλαπας (Πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας: 29-04-2017) 

Η πειθαρχική επιτροπή της Ε.Π.Σ. Χίου αφού έλαβε υπόψη της το φύλλο αγώνα και την από 01-05-2017 συμπληρωματική έκθεση του διαιτητή αποφασίζει τα έξης: α. την κατακύρωση του αγώνα υπέρ του σωματείου «Α.Π.Π.Σ. ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ» με τέρματα 3-0 , β. την αφαίρεση από το σωματείο «Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ» δύο (2) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και δύο (2) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, γ. Την επιβολή στο σωματείο «Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ» χρηματικού προστίμου πενήντα (50,00) ευρώ .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου