Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

H Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου στηρίζει τις προτάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου ταυτίζεται πλήρως και στηρίζει απόλυτα τις προτάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ, όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των υπ’ αριθμ. 2859/2000 , 4093/2012 και 4223/2013 νόμων και ΠΟΛ, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΕΜΧ που παράλληλα κοινοποιεί τις θέσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ."Είμαστε πεπεισμένοι ότι το ζήτημα, σχετικά με το φορολογικό των αγροτών, πρέπει να επανεξεταστεί αρμοδίως προκειμένου να προληφθούν και υπερκεραστούν αδυναμίες και αδιέξοδα που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή τους", σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.
Αθήνα 17.01.2014 Προτάσεις ΠΑΣΕΓΕΣ 
 για την αντιμετώπιση προβλημάτων και υποχρεώσεων των αγροτών σύμφωνα 
με τις προβλέψεις των ν. 2859/2000, ν. 4093/2012, ν. 4223/2013 και ΠΟΛ. 
1281/2013. 

Γενικά 

Η εφαρμογή στη πράξη των παραπάνω νόμων και διατάξεων στον αγροτικό τομέα 
δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων και ανυπέρβλητων δυσκολιών ανταπόκρισης 
στον πλέον καλοπροαίρετο αγρότη ακόμη και φοροτεχνικό. 
Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε μετά τη διενέργεια κατά το 2014 τριών συσκέψεων 
(μια υπηρεσιακή σύσκεψη στη ΠΑΣΕΓΕΣ, μια σύσκεψη στην ΠΑΣΕΓΕΣ με 
εξειδικευμένους φοροτεχνικούς, και μια στις 16.01.2014 στην Αθήνα με μεγάλο 
αριθμό εκπροσώπων του αγροτικού τομέα, εκπροσώπων της Γενικής Γραμματείας 
Εσόδων αλλά και φοροτεχνικών από όλη την Ελλάδα). 

Είναι χρήσιμο να επισημάνουμε και να υπενθυμίσουμε ότι η ΠΑΣΕΓΕΣ κατά την 
πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή των σχετικών νομοσχεδίων και στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων είχε προτείνει τα ακόλουθα: 

α. Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των 
αγροτών με ετήσια ακαθάριστα έσοδα κατώτερα των 20.000 € (αντί των 10.000 € που 
τελικά ίσχυσε). 

β. Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των 
αγροτών με ετήσια δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των 10.000 € (αντί των 
5.000 € που τελικά ίσχυσε). 

γ. Αφορολόγητο ακαθάριστο εισόδημα ύψους 5.000 € για τους αγρότες. 

δ. Υιοθέτηση δύο συντελεστών φορολόγησης δηλαδή 5% για την κτηνοτροφία και 
αλιεία και 10% για τη φυτική παραγωγή αντί του ισχύοντος μοναδικού ενιαίου 
συντελεστή φορολόγησης ύψους 13% . 

ε. Απαλλαγή των αγροτών από την υποχρέωση τέλους επιτηδεύματος 

στ. Πρόβλεψη του έτους 2014 σαν έτους μεταβατικού/προσαρμογής και εφαρμογή 
του κανονικού καθεστώτος για τους αγρότες από την 1/1/2015 με σκοπό την πλήρη 
διευκρίνιση των ζητημάτων που ανακύπτουν με το νέο καθεστώς, είτε με την έκδοση 
διευκρινιστικών εγκυκλίων, είτε με νομοθετικές ρυθμίσεις. 

Σας γνωρίζουμε ότι εμμένουμε στα παραπάνω τεκμηριωμένα αιτήματά μας και 
ζητούμε να επανεξεταστούν λαμβανομένων υπόψη και όσων προβλημάτων έχουν 
προκύψει μέχρι σήμερα και τα οποία δημιουργούν πολλαπλές αδυναμίες και αδιέξοδα 
στην εφαρμογή των ληφθέντων μέτρων. 

  2

Με βάση τα παραπάνω εκτιμάται σαν επιτακτικά αναγκαίο και χρήσιμο: 

α. Να προσδιοριστούν με σαφήνεια στην υπό έκδοση διευκρινιστική εγκύκλιο του 
Γενικού Γραμματέα Εσόδων, όσα παρατίθενται στη συνέχεια αναλυτικά στις 
παραγράφους 1-4 καθώς επίσης 

β. Να δρομολογηθούν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο, 
προκειμένου το σύστημα της εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων να 
λειτουργήσει απρόσκοπτα και να αποδώσει τα αναμενόμενα έσοδα. 1. Παράταση ημερομηνιών 
 Μετάταξη στο κανονικό καθεστώς μέχρι 31.3.2014 
Επισημαίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής μετάταξης των υπόχρεων 
με αξιοποίηση της βάσης δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΚΕΠΥΟ 
και αυτόματη μετάταξη των αγροτών που λαμβάνουν άμεσες ετήσιες 
ενισχύσεις άνω των 5.000 € από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή έχουν δηλώσει 
ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα στο ΚΕΠΥΟ άνω των 10.000 €. Η 
πρόταση αυτή έχει σκοπό να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να 
δημιουργηθεί συνωστισμός στον μικρό πλέον αριθμό Δ.Ο.Υ. Στις 
Δ.Ο.Υ. να προσέλθουν μόνο όσοι επιθυμούν προαιρετικά να 
μεταταγούν στο κανονικό καθεστώς και όσοι δεν είναι δικαιούχοι 
ενιαίας ενίσχυσης. 

 Πρόταση για υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ανά 
δωδεκάμηνο. 

 Ημερομηνία απογραφής αποθεμάτων (πρόταση για 31.03 κάθε έτους) 

 Ημερομηνία δήλωσης αποθεμάτων (πρόταση για 20.4 κάθε έτους) 

 Διόρθωση ΚΑΔ (να πραγματοποιηθεί μέχρι 31.12.2014) 


2. Σαφής προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων (τι ακριβώς 
συμπεριλαμβάνεται-εξαντλητική αναφορά, διευκρινήσεις για ποσά 
αποζημίωσης από ΕΛΓΑ-ΠΣΕΑ, αυτοπαραδόσεις προϊόντων, έσοδα από 
λαικές αγορές κ.λ.π.). 


3. Σαφής προσδιορισμός εξόδων (εργόσημο, ημερομίσθια μελών οικογένειας 
και απασχολούμενων εργατών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, αποσβέσεις 
για αγορά γης και παγίων, αγορασθέντα μηχανήματα με ταμειακή χωρίς 
τιμολόγια, αμοιβές σε είδος, δαπάνες ρεύματος, κοινόχρηστων γεωτρήσεων 
και ανεμομικτών καθώς και αγοράς νερού, όπως επίσης τόκοι δανείων και 
άλλα). 
  3

4. Αναγκαίες διευκρινήσεις και επιμέρους προτάσεις 

 Απαλλαγή των αγροτών από το τέλος επιτηδεύματος των 650 ευρώ 
(οριστική και όχι μόνο για μια 3ετία) 

 Μείωση - εξορθολογισμός των προστίμων σύμφωνα με όσα ίσχυαν μέχρι 
31.12.2013 

 Εξαίρεση όλων των συνταξιούχων του ΟΓΑ από την ένταξη στο κανονικό 
καθεστώς για μη ύπαρξη επίπτωση-μείωση σύνταξής τους 

 Μείωση ποσοστού προκαταβολής φόρου από το 55% στο 20% δεδομένης 
της οικονομικής δυσπραγίας και έλλειψης ρευστότητας 

 Αφορολόγητο με αποδείξεις μέχρι του ποσού 9.250 ευρώ, όπως ισχύει και 
για άλλες κατηγορίες φορολογούμενων 

 Εξαίρεση αγροτών από ταμειακές μηχανές για την περίπτωση των 
λιανικών πωλήσεων 
Η ένταξη στο κανονικό καθεστώς και βάση του Κ.Φ.Α.Σ. θα υποχρεώσει 
στην απόκτηση φορολογικών ταμειακών μηχανών για έκδοση αποδείξεων 
λιανικής κατά την πώληση αγροτικών προϊόντων του παραγωγού από την 
εγκατάστασή του. Θα του δημιουργήσει και ένα επιπρόσθετο κόστος αλλά 
και μία νέα διαδικασία που δεν είχε στις ήδη μεγάλες για αυτόν αλλαγές 
που του επιφέρει το νέο φορολογικό τοπίο. Προτείνεται η έκδοση 
αθεώρητων αποδείξεων λιανικής όπως αυτή γίνεται από πωλήσεις 
πλανοδίως κλπ. 
 Προτείνεται ο χρόνος γένεσης της υποχρέωσης ΦΠΑ να είναι ο χρόνος 
είσπραξης – εξόφλησής τους και μέχρι 180 ημέρες γιατί παρατηρούνται 
φαινόμενα πολύμηνης, μετά την πώληση, εξόφλησης των παραγωγών. Η 
διαδικασία προβλέπεται από τον κώδικα ΦΠΑ 2859/2000 και θα 
ανακουφίσει την καταβολή από τους παραγωγούς ΦΠΑ που δεν έχουν 
ακόμα εισπράξει τις αξίες των πωληθέντων προϊόντων τους. 

 Να μην συμπεριληφθεί στα ακαθάριστα έσοδα το ποσό της εξισωτικής 
αποζημίωσης, δεδομένου ότι το ποσό αυτό κατά κανόνα αποσκοπεί στην 
ενίσχυση των κτηνοτρόφων αλλά και αγροτών περιοχών με χαμηλά 
εισοδήματα 

 Για την μετάταξη στην κανονική κατηγορία να λαμβάνονται υπόψη 
αποκλειστικά τα ποσά που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σαν 
άμεσες ενισχύσεις. 

 Απαλλαγή υποχρέωσης εγγραφής αγροτών στα οικεία Επιμελητήρια 
  4
 Τεκμαρτό (εργόσημο) για τον αρχηγό της αγροτικής εκμετάλλευσης 
(έκπτωση) 

 Αναγνώριση των οικογενειακών εργοσήμων με έκπτωση της σχετικής 
δαπάνης από το εισόδημα 

 Απαλλαγή μετάταξης στο κανονικό καθεστώς για τις περιπτώσεις 
μεταβίβασης δικαιωμάτων στις αρχές 2014 (μέχρι τις 15.05.2014) 

 Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εξυπηρετεί ιδιαίτερα ο καθορισμός ετήσιας 
διαχειριστικής χρήσης από 1.7 – 30.6 στον αγροτικό τομέα 

 Διευκρίνιση τρόπου φορολόγησης εισπραττομένων ενοικίων από μίσθωση 
αγροτεμαχίων 

 Διευκρίνιση για φορολογική έδρα υπόχρεου (πρόταση να ισχύει η 
υφιστάμενη έδρα, π.χ. η κατοικία του) 

 Ανάγκη διευκρίνισης/καθορισμού της έδρας και Δ.Ο.Υ. των 
μετακινούμενων κτηνοτρόφων (δύο έδρες - χειμερινή, θερινή) 

 Να προσδιοριστεί σαφώς η έννοια του υποκαταστήματος. Αγρότες με 
πολλές γειτονικές ή μη εκμεταλλεύσεις να θεωρείται ως μία 
εκμετάλλευση και να μην θεωρούνται ως υποκαταστήματα όπως ισχύει 
και για κιόσκια και σε πωλήσεις πλανόδια. 

 Καθορισμός ορίων στις αυτοπαραδόσεις 

 Καθορισμός της αμοιβής σε είδος σύμφωνα με την τρέχουσα τιμή του 
αγροτικού προϊόντος 

 Αποφυγή της διπλής φορολόγησης, στις περιπτώσεις που έχουν υπάρξει 
έξοδα και φορολόγηση τα προηγούμενα χρόνια με βάση το ειδικό 
καθεστώς και πωλήσεις κατά το έτος 2014 και εφεξής 

 Καθορισμός συντελεστή απόσβεσης για πολυετείς δενδροκαλλιέργειες 

 Διευκρίνιση της διαδικασίας πώλησης προϊόντων των αγροτών μέσω των 
αγροτικών συνεταιρισμών αλλά και παραλαβή από τους τελευταίους α΄ 
υλών (π.χ. γάλα) προς επεξεργασία – τυποποίηση – εμπορία (τι 
παραστατικά εκδίδονται και από ποιους) 

 Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτός ο τρόπος της ηλεκτρονικής 
μετάταξης σαφώς και ρητά να ορίζονται τα δικαιολογητικά που θα ζητούν 
οι Δ.Ο.Υ. στις περιπτώσεις έναρξης ή μεταβολής στο μητρώο τους, 
προτείνεται να μην ζητείται κανένα έγγραφο στις περιπτώσεις μεταβολής-
μετάταξης από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς γιατί τα πλήρη 
δικαιολογητικά έχει ήδη καταθέσει ο αγρότης είτε στην Δ.Ο.Υ. όταν  5
εντάχθηκε στο ειδικό καθεστώς είτε κατά την ετήσια διαδικασία υποβολής 
αίτησης ενιαίας ενίσχυσης. 
 Στην έναρξη, να αρκεί απλή εγγραφή ή απαλλαγή στον/από ασφαλιστικό 
φορέα για συντόμευση των διαδικασιών ένταξης και εν συνεχεία 
τακτοποίηση αυτών. 
 Να οριστεί σαφώς ποιοι εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς; Μισθωτοί-
συνταξιούχοι-ελεύθεροι επαγγελματίες-λοιποί επαγγελματίες κ.λ.π. 
Προτείνεται να μην επηρεάζουν τα κέρδη από αγροτική εκμετάλλευση τις 
λαμβανόμενες συντάξεις οι οποίες έχοντας ήδη μεγάλη πτώση θα 
υποστούν περαιτέρω μείωση. 
 Η ένταξη στο κανονικό καθεστώς βάσει των κριτηρίων της ΠΟΛ 1281 
είναι υποχρεωτική. Αυτό συνεπάγεται την μη υποχρέωση για παραμονή 
στο καθεστώς για πενταετία όπως ορίζεται για τις προαιρετικές εντάξεις. 
Η διαδικασία όμως αυτή μπορεί να δημιουργήσει φαινόμενα σε ετήσια 
βάση ένταξης-απένταξης και πιθανή μείωση των εκδιδομένων στοιχείων, 
απόκρυψης εσόδων για να μεταβούν εκ νέου στο ειδικό καθεστώς. 
Πρόταση για εφαρμογή υποχρεωτικά έστω της διετούς παραμονή ούτως 
ώστε να ισορροπήσει η αγορά 
 Δεδομένων των διαφορετικών προβλέψεων στους νόμους 2859 και 4174 
θα πρέπει να διερευνηθεί τι τελικά ισχύει (το 10ήμερο ή ο ένας μήνας) 

 Σπορές το 2013, συγκομιδή το 2014, δαπάνες 2013 που αφορούν 
καλλιέργειες του 2014 

 Αγροτικά Φ/Β ( αυτοτελής φορολόγηση) 

 Σκάφη παράκτιας αλιείς και σπογγαλιείας μήκους μέχρι 12 μέτρων 
(απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων) 

 Αγρότες πωλητές λαϊκών αγορών (απαλλαγή από την υποχρέωση 
τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, αντιμετώπιση όπως οι αγρότες 
του ειδικού καθεστώτος) 

 Λόγω των διαφόρων προβλημάτων που θα δημιουργηθούν και μέχρι να 
εξομαλυνθεί η διαδικασία και η προσαρμογή στα νέα δεδομένα των 
αγροτών, λαμβανομένων υπόψη και των προβλημάτων μετακίνησης σε 
ορεινές και δύσβατες περιοχές που δραστηριοποιούνται οι αγρότες, 
προτείνουμε να δίνεται η δυνατότητα ετήσιας υποχρέωσης υποβολής 
ΦΠΑ των αγροτών-εκκαθαριστική δήλωση. Θα μπορούσε δηλαδή να 
γίνεται μία τριμηνιαία καταβολή ποσού που θα βασίζεται στα δεδομένα 
της προηγούμενης χρήσης και με την εκκαθαριστική δήλωση του έτους να 
τακτοποιείται η όποια διαφορά θετική ή αρνητική. Ειδικά για την πρώτη 
χρονιά θα μπορούσε να στηριχθεί στην αίτηση επιστροφής ΦΠΑ Φ6 που  6
θα υποβάλλουν οι παραγωγοί καταβάλλοντας ανά τρίμηνο το 1/5 του 
ποσού που θα υπολογίζεται από τα έσοδα αυτών. 
 Ρητά να ορίζεται πως η ένταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς θα 
θεωρείται ΝΕΑ έναρξη για τον προσδιορισμό των προσώπων που 
εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3869/2011 
 Να προσδιοριστεί με απόφαση του ΓΓΔΕ μοναδικός συντελεστής 
καθαρού κέρδους για τον εξολογιστικό προσδιορισμό των κερδών των 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων (Αυτοέλεγχο κ.λ.π.) 

5. Νομοθετικές Παρεμβάσεις 

Οι σημαντικότερες αλλαγές που πρέπει να γίνουν άμεσα στη φορολογική 
νομοθεσία για τους αγρότες είναι: 

Άρθρο … 
Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2238/1994 «Κώδικας φορολογίας 
εισοδήματος», του νόμου 2869/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) και του άρθρου 31 
του νόμου 3986/2011, σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των γεωργικών 
επιχειρήσεων. 

1. Στο άρθρο 32 του νόμου 2238/1994 «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος» 
προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: « Ο μοναδικός Συντελεστής Καθαρού 
Κέρδους (Μ.Σ.Σ.Κ.) που εφαρμόζεται για τον εξωλογιστικό προσδιορισμό του 
γεωργικού εισοδήματος ορίζεται σε …%. Στα ακαθάριστα έσοδα των γεωργικών 
επιχειρήσεων, περιλαμβάνεται η αξία των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων και 
των παροχών αγροτικών υπηρεσιών, όπως προκύπτει από τα οικεία νόμιμα 
παραστατικά. Τυχόν έσοδα από ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
ενισχύσεων του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009, επιχορηγήσεις της αγροτικής 
παραγωγής, αποζημιώσεις λόγω απώλειας της παραγωγής από φυσικά αίτια ή 
ασθένειες ή άλλα έσοδα από παρόμοιες αιτίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 
προσδιορισμό του γεωργικού εισοδήματος. Τα έσοδα αυτά αναγράφονται στην 
ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως εισόδημα που απαλλάσσεται από το 
φόρο. Με απόφαση του υπουργού οικονομικών που δημοσιεύεται στην 
εφημερίδα της κυβερνήσεως μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται ο Μοναδικός 
Συντελεστής Καθαρού Κέρδους, ανά προϊόν ή ομάδα προϊόντων ή παροχή 
υπηρεσιών και να ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στη διαδικασία καθώς και 
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής» 

2. Οι παράγραφοι 1, 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 41 του κώδικα Φ.Π.Α. «ειδικό 
καθεστώς αγροτών» τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως εξής: 

«1. Οι αγρότες, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα, από την παράδοση αγροτικών 
προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, δεν  7
υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και έλαβαν αγροτικές ενισχύσεις 
μικρότερες των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, υπάγονται στο καθεστώς του 
άρθρου αυτού και δικαιούνται να ζητήσουν την επιστροφή του φόρου του 
παρόντος νόμου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις 
οποίες πραγματοποίησαν για την άσκηση της αγροτικής τους δραστηριότητας.» 

«2. Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το δημόσιο με καταβολή στον αγρότη 
ποσού, το οποίο προκύπτει με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 6% στην 
αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρερχομένων 
αγροτικών υπηρεσιών του παραρτήματος ΙV του παρόντος προς άλλους 
υποκείμενους στο φόρο, εκτός των αγροτών που υπάγονται στο καθεστώς του 
παρόντος άρθρου». 

 «5. Οι αγρότες των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης του έτους 
φορολογίας διαχειριστικής χρήσης υπερβαίνουν το ποσό των δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ ή οι αγροτικές ενισχύσεις που έλαβαν κατά την ίδια περίοδο 
υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, εντάσσονται υποχρεωτικά στο 
κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. για τις δραστηριότητες αυτές» 

«6. Για την υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς υποβάλλεται δήλωση έναρξης ή 
μεταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 36». 

«7. Οι αγρότες μπορούν να μετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς του άρθρου 
αυτού στο κανονικό με δήλωσή τους που υποβάλλεται στον προϊστάμενο της 
αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση υποχρεωτικής μετάταξης λόγω πραγματοποίησης 
ακαθαρίστων εσόδων που υπερβαίνουν το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) 
ευρώ ή είσπραξης ενισχύσεων που υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, 
κατά τη διάρκεια μια διαχειριστικής χρήσης, η υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς 
αρχίζει από την 1η
 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί τη διαχειριστική αυτή 
χρήση. Σε κάθε άλλη περίπτωση η μετάταξη αρχίζει από την ημερομηνία κατά 
την οποία υποβάλλεται η σχετική δήλωση. Η υποβολή δήλωσης ένταξης στο 
κανονικό καθεστώς, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από 
την πάροδο πέντε ετών από την ημερομηνία υποβολής της. 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. καταργείται 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Κώδικα Φ.Π.Α. «Χρόνος γένεσης της 
φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών» 
προστίθεται περίπτωση στ’ ως εξής: «στ’. Κατά το χρόνο εξόφλησης του 
τιμολογίου και το αργότερο εντός 180 ημερών από την παράδοση αγροτικών 
προϊόντων και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών του παραρτήματος ΙV του 
παρόντος, από αγρότες φυσικά πρόσωπα του κανονικού καθεστώτος σε άλλους 
υποκείμενους στο φόρο». 

5. Μετά το τελευταίο εδάφιο του σημείου ββ) της περίπτωσης α) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. προστίθεται νέο εδάφιο ως 
εξής: « Επίσης δεν υποβάλλουν περιοδική δήλωση οι αγρότες του κανονικού 
καθεστώτος που ασκούν την αγροτική τους εκμετάλλευση ως φυσικά πρόσωπα, 
εφόσον έχουν υποβάλλει την αίτηση εξαίρεσης του τελευταίου εδαφίου της 
περίπτωσης β) της παραγράφου αυτής».  8

 6. Μετά το τέλος της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του 
Κώδικα Φ.Π.Α. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: « Οι αγρότες του κανονικού 
καθεστώτος του νόμου αυτού, μπορούν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στη 
Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την παραλαβή των περιοδικών και εκκαθαριστικών 
δηλώσεων της προηγούμενης παραγράφου να ζητήσουν την εξαίρεσή τους από 
την υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων. Η αίτηση υποβάλλεται είτε 
μαζί με τη δήλωση μετάταξής τους από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς είτε με 
την εκκαθαριστική δήλωση και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την πάροδο 
πέντε ετών από την υποβολή της. Στην περίπτωση αυτή το ποσό του φόρου 
προστιθέμενης αξίας που καταβάλλεται κατά το έτος που ακολουθεί την υποβολή 
της εκκαθαριστικής δήλωσης είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει από τη δήλωση 
αυτή, το οποίο αφού βεβαιωθεί, καταβάλλεται σε τέσσερες ισόποσες τριμηνιαίες 
δόσεις. 

7. Μετά το τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του νόμου 3986/2011 
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: « Για τους αγρότες που μέχρι την 31η

Δεκεμβρίου 2013 υπάγονταν στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. του άρθρου 41 του 
Κώδικα Φ.Π.Α. η περίοδος των πέντε ετών της παραγράφου αυτής αρχίζει από 
την ημερομηνία υπαγωγής τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.» Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου